FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Arbeidsinspectie pakt het hijsen met werkbakken keihard aan

Het hijsen van personen met speciale werkbakken welke worden gebruikt bij het saneren van asbest is verboden en wordt keihard aangepakt door de arbeidsinspectie.
Het gaat om de zogenaamde asbestbakken waar twee personen aangelijnd in een werkbak plaatsnemen en vanuit de werkbak asbestplaten losmaken en in de werkbak schuiven. Doorgaans wordt daarbij voorgeschreven een reductie op de hijstabel toe te passen van 75% en uitstappen is verboden.

Zienswijze branche organisatie kraanverhuurders (VVT)
De VVT heeft deze praktijk bekeken en vastgesteld dat deze werkwijze is verboden. Hijskranen zijn niet geschikt voor het hijsen van personen; dat heeft de fabrikant bepaald in het kader van de machinerichtlijn. De Europese richtlijn arbeidsmiddelen geeft nationale overheden de bevoegdheid om hiervan af te wijken als het gaat om werken met werkbakken. Nederland heeft daar gebruik van gemaakt, Dit is vastgelegd in het Arbobesluit 7.23d en verder praktisch uitgewerkt in de Arbocatalogus Verticaal Transport. Alleen onder de daarin genoemde criteria mogen personen worden gehesen met een werkbak.

Ontstane praktijk
Toch is er een praktijk ontstaan om met asbestbakken asbestplaten of asbesthoudende platen te verwijderen. Dit heeft volgens ons te maken met de keuze van het inspectieteam voor asbest van ISZW om eerst te handhaven op hoe er met asbest en bescherming daartegen wordt omgegaan en nu pas ook op basis van arbeidsveiligheid. 

Hierdoor is het idee ontstaan, na bezoeken van asbest inspecteurs van ISZW, dat het werken met asbestbakken aan hijskranen blijkbaar werd gedoogd. Met het verschijnen van bijgevoegde folder is dat per direct veranderd.

Handhaving
Wanneer door ISZW bij saneren van asbest wordt geconstateerd dat er wordt gewerkt met een asbestbak hangende aan een hijskraan, dan wordt het werk stilgelegd en wordt er direct een boeterapport opgemaakt. Verder wordt er melding gemaakt richting de CI die het TCVT persoonscertificaat heeft afgegeven. Die gaat vervolgens bepalen of het TCVT certificaat van de machinist wordt ingetrokken.
Door deze handelswijze van ISZW is er behoorlijk wat commotie ontstaan, vooral bij de kraanverhuurders en machinisten. Er zijn inmiddels al een tiental stilleggingen geweest.

Gesprek ISZW
Er zijn inmiddels al gesprekken geweest met de asbest branche organisatie VERAS, VVT en arbeidsinspectie ISZW maar dat heeft niet geleid tot andere inzichten bij ISZW. Begrijpelijk, want hun rol is handhaven van de bestaande regels. Als de branche iets wil bereiken moet de overheid regels aanpassen.
Het aanpassen van de regels, de ruimte die hierin bestaat op nationaal niveau, moet besproken worden met het ministerie van SZW. Getracht wordt dat betrokken partijen hier op heel korte termijn dit gaan bespreken.